Evaluatie van de inhoudelijke en financiële aspecten van het Vlaamse inburgeringsdecreet: een nulmeting

19-10-2008 | HIVA & Centrum voor Migratie en Interculturele Studies

58% van de nieuwkomers die in 2005 een inburgeringscontract tekenden, behalen het inburgeringsattest; telkens meer dan 80% van de nieuwkomers die een inburgeringprogramma volgen, zijn zeer tevreden over de cursussen.

Bron: Internet 07/02/2008 - HIVA & Centrum voor Migratie en Interculturele Studies  

Peter De Cuyper, Johan Wets, Miet Lamberts & Ludo Struyven Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven   Johan Geets, Steven Van den Eede & Christiane Timmerman Centrum voor Migratie en Interculturele Studies, Universiteit Antwerpen

  58% van de nieuwkomers die in 2005 een inburgeringscontract tekenden, behalen het inburgeringsattest; telkens meer dan 80% van de nieuwkomers die een inburgeringprogramma volgen, zijn zeer tevreden over de cursussen. Deze en andere bevindingen blijken uit de evaluatie van het Vlaamse inburgeringdecreet uitgevoerd door het HIVA (KULeuven) en het CeMIS (Universiteit Antwerpen) in het kader van het VIONA onderzoeksprogramma. Het evaluatieonderzoek is begonnen kort na de opstart van het inburgeringdecreet. Dat decreet is ondertussen gewijzigd en komt tegemoet aan een aantal gesignaleerde knelpunten. De mate waarin deze wijzigingen ook daadwerkelijk een impact hebben in de praktijk, zal verder evaluatieonderzoek moeten uitwijzen.. Het onderzoek waarop deze nota betrekking heeft dient dan ook als een nulmeting gezien te worden, die als basis kan dienen voor verder evaluatieonderzoek.   Het inburgeringdecreet trad op 1 april 2004 in werking. Concreet houdt dit in dat alle nieuwkomers die via legale migratie ons land binnenstromen de eerste periode van hun verblijf een aangepast onthaal krijgen. Dit onthaal bestaat uit een primair en een secundair gedeelte. Het primaire inburgeringtraject bestaat uit een vormingsprogramma met drie componenten: maatschappelijke oriëntatie, loopbaanoriëntatie en Nederlandse taallessen, ondersteund door trajectbegeleiding. Als de nieuwkomer het primaire traject afrondt, krijgt hij/zij een inburgeringattest en wordt overgedragen naar een reguliere voorziening (secundair traject). Acht onthaalbureaus (3 stedelijke en 5 provinciale) staan in samenwerking met de Huizen Van het Nederlands, opleidingsverstrekkers Nederlands en VDAB in voor de uitvoering van het decreet. Het HIVA evalueerde of het decreet efficiënt en effectief wordt uitgevoerd, het CeMIS vertrok van het gebruikersperspectief en ging de tevredenheid van de nieuwkomers over het inburgeringprogramma na door middel van een survey en diepte-interviews bij de doelgroep.

 

http://www.kifkif.be/actua/evaluatie-van-de-inhoudelijke-en-financia%C2%ABle-aspecten-van-het-vlaamse-inburgeringsdecreet-een-