FRA onderzoek over racismebestrijding in Sport

04-11-2010 | FRA

In dit nieuw verslag onderzoekt het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA) racisme in de sport in detail.

Beleidscontext
De mogelijkheid om met sport menselijke waarden over te brengen wordt steeds belangrijker voor de Europese Unie. Tegelijkertijd is de perceptie en het bewustzijn van racisme en discriminatie in de sport in Europa de afgelopen tien jaar aanzienlijk veranderd, in elk geval als het gaat om voetbal, en wordt het tijd om actie te ondernemen. Europese en internationale actoren en belanghebbenden in de sport steunen deze ontwikkeling van een actievere aanpak van racisme en discriminatie in de sport. In een nieuw verslag onderzoekt het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA) deze kwesties in detail.

Werken aan bredere deelname aan sport
Bij veel sporten zijn minderheden en migranten overal in de Europese Unie ondervertegenwoordigd, met name in bestuursfuncties van sportorganisaties. Dit geldt vooral voor vrouwen en meisjes die behoren tot een minderheid of die een migrantenachtergrond hebben. In sommige landen kunnen sociale uitsluiting en geografisch isolement leiden geringe sportdeelname bij Roma en Travellers. Het ontbreken van
sportvoorzieningen in bepaalde gebieden verkleint ook de participatie van bepaalde groepen.

Monitoren van racistische incidenten in de sport
De media berichten regelmatig over racistische incidenten onder toeschouwers van sportevenementen. Bij het mannenvoetbal, bijvoorbeeld, worden voetbalsupporters vaak genoemd als daders. Racistische incidenten doen zich echter ook voor onder spelers, met name in de amateursport. Scheidsrechters en officials van clubs zijn soms ook betrokken bij racistische incidenten. Bovendien vindt een aanzienlijk aantal incidenten plaats in de context van de jeugdsport. Er bestaan slechts in enkele EU]lidstaten systemen voor het monitoren van racistische incidenten in de sport. Sommige zijn geavanceerder en leggen meer racistische incidenten vast dan andere. De meeste beschikbare gegevens houden echter verband met voetbal.

Doeltreffend monitoren
Nationale en lokale overheden worden aangemoedigd om doeltreffende manieren te ontwikkelen om in nauwe samenwerking met sportbonden racistische incidenten en discriminatie in de sport te monitoren, om de registratie van incidenten te verbeteren en het indienen van individuele klachten te vergemakkelijken.

Sterkere regelgeving en handhaving tegen racistische incidenten in de sport
Statuten of soortgelijke documenten van Europese en internationale sportorganisaties bevatten vaak bepalingen tegen racisme of discriminatie. Slechts enkele van zulke organisaties hebben echter duidelijke disciplinaire procedures tegen racistisch of discriminerend gedrag, met uitzondering van de internationale voetbal] en cricketorganisaties. De disciplinaire verordeningen van de Europese voetbalbond (UEFA), om een goed voorbeeld te noemen, bevatten antiracismebepalingen en een overzicht van sancties in geval van overtredingen.

Effectieve antiracismeregelen:
Sportautoriteiten moeten effectieve antiracismeregels en gelijkheidsmaatregelen uitwerken en uitvoeren. De Europese Commissie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het coördineren van de uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten in deze context. Het Kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht is een belangrijk rechtsinstrument tegen racisme in de sport.

Organen voor gelijke behandeling en sport
Uit het verslag van het FRA blijkt dat in minstens 16 EU]lidstaten organen voor gelijke behandeling en andere instellingen, zoals nationale instanties voor de mensenrechten, stappen nemen in geval van racistische incidenten en etnische discriminatie in de sport.

Samen met organen voor gelijke behandeling tegen racisme en etnische discriminatie in de sport:
Organen voor gelijke behandeling en nationale instanties voor de mensenrechten moeten meer betrokken worden bij het aanpakken van rassendiscriminatie in de sport. Ze zouden sportbonden en clubs kunnen helpen bij het ontwikkelen van bewustwordingsactiviteiten. Ze zouden potentiële slachtoffers kunnen ondersteunen en, waar dit is toegestaan, meewerken aan gerechtelijke stappen tegen daders.

Achtergrond
Het verslag van het FRA is gebaseerd op interviews met deskundigen en belanghebbenden en op secundaire gegevens en informatie over de periode 2003]2008. Daarnaast zijn er bijdragen geleverd door belanghebbenden op Europees en nationaal niveau, waaronder nationale sportbonden. Bij het onderzoek is gekeken naar beroeps] en amateursporten voor mannen, vrouwen, jongeren en kinderen.
Er is gekeken naar voetbal en atletiek in elk van de 27 EU]lidstaten, plus een derde sport die populair is in de desbetreffende lidstaat.

Hieronder de samenvatting van het onderzoek  en het volledige onderzoek.

 

http://www.kifkif.be/actua/fra-onderzoek-over-racismebestrijding-in-sport