Het inburgeringstraject: een nieuwe burgerschapsopvatting?

19-10-2008 | Joachim Ben Yakoub (UGent)

Een inhoudsanalyse van het Vlaams onthaal- en Inburgeringsbeleid

Bron: Internet

09/02/2008 - Joachim Ben Yakoub (UGent) 

  Een inhoudsanalyse van het Vlaams onthaal- en Inburgeringsbeleid Zoals de titel aangeeft handelt deze scriptie over inburgering. Inburgering wordt actueel door de Vlaamse regering begrepen als een interactief proces waarbij de overheid aan inwijkelingen een specifiek programma aanbiedt, dat hun enerzijds de mogelijkheid biedt om hun zelfredzaamheid te verhogen en anderzijds ertoe bijdraagt dat de samenleving die personen als volwaardige burgers erkent, met als doel het verkrijgen van een volwaardige, actieve participatie en een gedeeld burgerschap van éénieder en het verkrijgen van een voldoende sociale samenhang. De keuze voor dit onderwerp vindt zijn oorsprong in mijn praktijkervaring omtrent de sociale hulpen dienstverlening aan etnisch-culturele minderheden in de stedelijk integratiedienst van de stad Gent. Toen ik de context van deze hulp- en dienstverlening onderzocht, kwam ik algauw beleidsteksten tegen waar men met kordate stem oproept tot een repressief inburgeringsbeleid ten aanzien van nieuw- en oudkomers. De inhoud van deze teksten botsten vrijwel onmiddellijk met mijn rechtvaardigheidsgevoel. Ik beschouwde het toen als een uitdaging om dit gevoel aan de kant te schuiven, en deze beleidsteksten op een wetenschappelijke manier te benaderen. Deze  uitdaging ligt aldus aan de basis van mijn keuze voor dit onderwerp. We willen in deze scriptie inburgering benaderen vanuit zowel een wetenschappelijk als maatschappelijk perspectief en kijken vanuit welke probleemstelling en de hierbij aansluitende onderzoeksvragen we het onderwerp kunnen benaderen.  
 

http://www.kifkif.be/actua/het-inburgeringstraject-een-nieuwe-burgerschapsopvatting