Het nieuwe ontwerp van decreet over gelijke onderwijskansen: dekt de vlag de lading?

22-09-2008 | Marc Laquière *

Twee jaar lang werkten het kabinet Vanderpoorten en het departement onderwijs aan een ontwerp van decreet over het gelijke onderwijskansenbeleid. Verschillende werkgroepen binnen de VLOR bestudeerden de verschillende versies van ontwerpen die het kabinet hen aanreikte. De Algemene Raad van de VLOR bracht twee adviezen uit.

Bron: Kif Kif   02/05/2008 - Marc Laquière *  

http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE/laquiere2.htm

Twee jaar lang werkten het kabinet Vanderpoorten en het departement onderwijs aan een ontwerp van decreet over het gelijke onderwijskansenbeleid. Verschillende werkgroepen binnen de VLOR bestudeerden de verschillende versies van ontwerpen die het kabinet hen aanreikte. De Algemene Raad van de VLOR bracht twee adviezen uit.

De regering boog zich reeds tweemaal over het ontwerp van decreet en gaf zijn fiat voor de verdere procedure. Op het ogenblik van het schrijven van dit artikel was het wachten op het advies van de Raad van State. Reeds op 13 februari werden de schooldirecties door het departement onderwijs op de hoogte gebracht dat, als ze vóór 1 april de leerlinggegevens aan het departement bezorgen, ze voor het einde van het schooljaar hun dienstbrief krijgen met aanvullende lestijden voor de volgende drie schooljaren. Het is dus meer dan ernst met het nieuwe decreet. Toch hangen er nog zware donderwolken boven het decreet. Het vrij katholiek onderwijs en de christelijke onderwijzersvakbond (COV) tekenden na de onderhandelingen met het kabinet over het ontwerp van decreet een zgn. ‘protocol van niet-akkoord’. De inschrijvingsplicht zoals geformuleerd in het ontwerp van decreet ligt hen zwaar op de maag. Er wordt gezwaaid met de ‘vrijheid van onderwijs’ en dus met het fameuze artikel 24 van de grondwet. Mevrouw B. Pletinck, secretaris-generaal van het katholiek basisonderwijs meent dat het inschrijvingsrecht in het voorontwerp van decreet, vragen om moeilijkheden is en het ontstaan van concentratiescholen zal bevorderen. Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) is van oordeel dat de inschrijving via artikel 31§2 van het decreet voor het basisonderwijs voldoende grond heeft en dat daaraan niets gewijzigd noch toegevoegd dient te worden. Dit artikel stelt dat  ‘Een schoolbestuur van het gesubsidieerd vrij onderwijs kan om andere redenen (dan het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden) een inschrijving van een leerling weigeren met schriftelijke motivatie aan de betrokken ouders binnen de vier kalenderdagen. Een inschrijving kan in geen geval geweigerd worden op grond van criteria die onbetamelijk zijn en waardoor de menselijke waardigheid in gedrang komt’. Het artikel op zich biedt volgens het VSKO voldoende waarborgen voor alle betrokken partijen. Pletinck stelt verder: ‘Een absoluut inschrijvingsrecht zet de school en de ouders tegen elkaar op en dit zal leiden tot verdere juridisering’. Zij vergeet er wel bij te vertellen dat heel wat directies in het verleden geen schriftelijke motivatie opstelden omdat zij erop rekenden dat ouders toch geen klacht indienen. Het thema van het gelijke onderwijskansenbeleid wordt in het vrij katholiek onderwijs vaak gelinkt aan de discussies over de ‘objectieve verschillen in de financiering van de netten’. In een recent persbericht stelt het VSKO dat de ‘financiële discriminatie’ er toe leidt dat een aantal leerlingen zich niet inschrijven of na een tijd weer vertrekken: ‘De katholieke scholen zijn genoodzaakt een grotere bijdrage te vragen aan de ouders om hun kind te geven waar het recht op heeft. De kansarme leerlingen zijn hiervan het slachtoffer! In het officieel onderwijs hoor je andere geluiden. Volgens hen is het duidelijk dat het vrij katholiek onderwijs - met de grondwet achter de hand – zoals in het verleden wil kunnen inschrijven wie het wil en ondertussen meer, veel meer middelen wil met zo weinig mogelijk controle van de overheid. ‘Pluralisme’, ‘de middelen voor onderwijs ‘ en ‘gelijke onderwijskansen’ zijn hot items in de media. Alle ouders en alle leerlingen in het onderwijs zijn betrokken partij in dit zeer complexe dossier. In dit artikel krijgt de lezer niet alleen feitelijke gegevens maar ook duiding.

http://www.kifkif.be/actua/het-nieuwe-ontwerp-van-decreet-over-gelijke-onderwijskansen-dekt-de-vlag-de-lading