Ivo Janssen antwoordt voor Rood!

Een onderwijs meer op maat van het individuele kind. Klasdoorbrekend met eerder focus op de leerplannen dan op klassikale eisen.

1. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat de werkloosheidsgraad in Antwerpen (15,1%) dubbel zo hoog ligt als in Vlaanderen (6,9%) . Vooral de positie van etnisch culturele minderheden is heel zwak. Wat zijn hier volgens uw partij de oorzaken van, en wat de juiste oplossingen om de tewerkstellingsgraad bij etnisch culturele minderheden te verhogen?

Er zijn verschillende oorzaken:

– Kinderen afkomstig uit minder begoede gezinnen (waaronder veel van niet-belgische origine) hebben het moeilijker om te voldoen aan de eisen die in het onderwijs gesteld worden. De thuisomstandigheden (financiële situatie, alleenstaanden, enz) bemoeilijken een goede omkadering. Een leer-achterstand wordt vaak door het onderwijs slecht opgevangen. Kinderen uit deze groep worden sneller dan nodig doorverwezen naar BUSO of naar een ‘lagere’ studierichting. Ouders zijn vaak onvoldoende weerbaar of de kennis ontbreekt hen om hier tegenin te gaan. Hierdoor komen jongeren uit deze minder begoede gezinnen (en deze groep wordt steeds groter) met minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

- Het valt niet te weerleggen dat er nog steeds discriminatie is op de arbeidsmarkt. Praktijktesten hebben dit aangetoond.

- Door de Europese regelgeving van ‘vrij verkeer van diensten’ merken we dat (voornamelijk in de haven) vele technische beroepen worden ingevuld door Oost-Europese werknemers die, in onderaanneming, werken voor buitenlandse werkgevers volgens de loonmodaliteiten van het land waar zij wonen. De loonkloof met België is zo groot dat het vinden van een job in techniek, waarvoor niet-hoogtechnologische opleiding volstaat, zeer moeilijk is voor mensen die hier wonen.

Oplossingen:

- Een onderwijs meer op maat van het individuele kind. Klasdoorbrekend met eerder focus op de leerplannen dan op klassikale eisen.

- Een secundair (technisch/beroeps-onderwijs) waar meer stagemogelijkheden met bedrijfsleven zijn ingebouwd.

- Verder uitbouwen van praktijktesten. Werkgevers waarvan bewijs kan geleverd worden dat zij bij aanwerving discrimineren moeten kunnen gesanctioneerd worden. Bv. door inhouding van minderingen op de patronale bijdrage.

 

2. Twee jaar geleden (sept. 2010) toonde het Een programma VOLT aan de hand van praktijktesten aan dat 6 op 8 interim kantoren discrimineren op vraag van de klant (werkgever). Bijna een derde van de uitzendkantoren blijft ingaan op discriminerende vragen van klanten. Dat blijkt uit onderzoek van de sector zelf (juli 2012) . Ook het bekende BBB codesysteem dat Adecco gebruikte (en waar ABVV, SOS Racisme en Kif Kif een klacht tegen indienden in 2001)  om hun werkzoekend cliënteel te coderen heeft veel stof doen opwaaien. Hoe wil uw partij de discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken? Wat is uw standpunt ten opzichte van praktijktesten?

Antwoord: zie boven

 

3. Het aantal voedselbanken in Antwerpen stijgt, een teken aan de wand dat armoede een realiteit wordt die steeds meer mensen treft. Wat zijn concrete maatregelen om dit tegen te gaan? Hoe denkt u de zogenaamde ‘gekleurde armoede’  specifiek aan te pakken?

Armoede moet bestreden worden door:

- Meer tewerkstelling te creëren bij overheidsdiensten.

- Het verhogen van de minimumlonen in België.

- Het verhogen van de uitkeringen (werkloosheid, pensioen)

- Betere begeleiding van mensen zonder werk i.p.v. sanctionerende maatregelen.

- Betere ondersteuning voor kleine zelfstandigen.


4. Huisvesting is een groot probleem in Antwerpen, het is te kostelijk en vooral sociaaleconomisch zwakkere groepen kunnen geen woning aanwerven en huren vaak slecht onderhouden woningen die teveel kosten voor wat ze waard zijn. Hoe wil uw partij concreet de huisjesmelkerij waar laatstgenoemde groep vaker de dupe van is bestrijden? Hoe wilt u een systeem ontwikkelen waarbij uitsluiting en discriminatie onmogelijk worden maar waarbij mensen hulp op maat, binnen een specifiek behoeftekader, blijven ontvangen?

Door het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen te vergroten kunnen kwaliteitsvolle woningen mogelijk zijn voor iedereen. De stad moet zo zeker 20.000 woningen kunnen aanbieden. De huur van een sociale woning moet teruggebracht worden tot minder dan 20% van het inkomen van de huurder. Huisjesmelkerij en discriminatie op de woonmarkt moeten hard aangepakt worden. Onderandere voorafgaande taaleisen voor kandidaat-huurders zijn ontoelaatbaar.

 

5. Wat is het standpunt van uw partij inzake  het hoofddoekenverbod in het Gemeenschapsonderwijs?

Voor Rood! moet er een duidelijke scheiding blijven tussen de geloofsovertuiging van mensen en hun pedagogische rol die zij opnemen in het onderwijs. Het kan niet dat onderwijzend personeel vanuit haar positie gebruik maakt om een godsdienst over te brengen naar de kinderen/jongeren (met uitzondering van de daarvoor voorziene vakken uiteraard). De attitude van de leerkracht is hier van meer belang dan het uiterlijk. Dat houdt in dat een geloofsovertuiging van ondergeschikt belang is in vergelijking met zijn/haar pedagogische kwaliteiten. Geloof mag geen beperking zijn voor de uitoefening van een job. Noch in de private- als in de overheids-sector. Bovendien is het aanvaarden van andere (geloofs)overtuigingen een belangrijke attitude die jongeren moet meegeven worden in het onderwijs.

 

 

 

http://www.kifkif.be/actua/ivo-janssen-antwoordt-voor-rood