NV-A migratiemeter: achterhaalde en onderschatte cijfers

25-07-2012 | Jan Hertogen

“Sinds vorige maand zit Manoz uit Afghanistan in onze klas. Ze begrijpt nog geen Nederlands en spijbelt daarom vaak. Dat is natuurlijk geen oplossing”, zo opent Jolien met een bladvullende foto de NV-A-brochure, enkele dagen na het terugsturen van Parwais naar Afghanistan. De toon is meteen gezet.

NV-A brochure migratiebarometer

BuG 165 on-line

Vooraf: de democratische destabilisatie van Liègeois en de Bon

Liègeois wordt door de NV-A weer eens opgevoerd als aanknopingspunt voor geloofwaardigheid en urgentie mbt migratie en asiel. Aan de democratische destabilisatie van deze heren rechters komt dus nog geen eind, NV-A breit er een vervolg aan. Vandaar goed er even op te rug te komen:

1. De tekst van de Mercuriale
2. De commentaar van CIRE, die door Gaby Van den Bossche, Voorzitter arbeidsrechtbank Brussel (zonder veel resultaat) onder de aandacht gebracht is van pers en samenleving. Het bevat een systematisch antwoord op alle aantijgingen van Liègeois en Van Bon. Het CIRE verzamelt zowat het gehele maatschappelijke middenveld.
3. Publicatie van de door npdata niet-verstuurde Brief aan Liègeois en de Bon, waaruit we hier de aanhef en besluit overnemen:

"Beste Heer Liègeois en de Bon,

... Maar zeg nu zelf, het is alsof jullie in de vuilbak van de restaurants gaan kijken om vast te stellen dat de kwaliteit van de geserveerde maaltijden maar niets is en zo te zien worden er geen maaltijden van enige kwaliteit geserveerd, toch als je in het afval gaat ploegen. Monica De Coninck in de 7de dag van 04/09 was er vlug bij om jullie op jullie plaats te zetten. "Na zeer strikte controle op alle dossiers die bij het OCMW toekomen kunnen wij zeggen dat er van misbruik in feite in Antwerpen geen sprake is" zo stelde zij. "Er worden per jaar enkele honderden dossiers doorgegeven aan het parket, en er zijn ook migranten en asielzoekers die geen tegemoetkoming krijgen en die zelf in beroep gaan en met steun van de advocatuur zich tot de rechtbanken richten. Het is natuurlijk verkeerd om de migratie en asielproblematiek enkel te bekijken vanuit de gevallen die de arbeidsrechters en andere magistraten voorgeschoteld krijgen. Leefloon, werkloosheid en andere hulp worden in hoofdzaak en na punctuele controle terecht toegewezen", zo besluit Monica De Coninck. ...

... In feite zijn het niet de migranten en asielzoekers die een gevaar voor de democratie vormen maar een bepaalde groep magistraten zoals die vooral in Antwerpen op de voorgrond treden."

NV-A: Waarom gewoon stappen als je ook met krukken kunt lopen?

De enkele cijfers over migratie en de loop van de vreemdelingen die NV-A aanhaalt hebben betrekking op 2007 en zijn volledig achterhaald. Waarom hun migratiespecialisten liever de oude koeien van 2007 uit de gracht haalt dan de beschikbare cijfers voor 2008 en 2009 te gebruiken is ons een raadsel. Evenzeer waarom met de officiële administratie van de overheidsstatistiek, de AD SEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) nog altijd het NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek) noemt. Het is alsof de klok in 2008 is stilgestaan voor Francken, Smeyers en De Wever: de vooruitzichten met bevolkingsprognoses werden voor het eerst gepubliceerd in 2008 voor de periode 2007-2060. Maar van de update in 2010 met een verrekening van de stijgende migratie en het op punt stellen van de prognoses voor 2010-2060 heeft men bij NV-A blijkbaar nog niet gehoord, zie nieuwe prognoses 2010-2060 van het Planbureau/AD SEI. De oude bevolkingsvooruitzichten, die de NV-A dus gebruikt, kunnen nog op aanvraag verkregen worden aldus het Planbureau, die zullen daar wel eventjes verschoten zijn.

In plaats van een migratiebarometer een thermometer in de poep van de migratie

Hieronder zetten we de NV-barometer (in het rood aangeduid) in profiel met alle bekende en officieel gepubliceerde gegevens van 2007 t.e.m. 2009 over de loop van de bevolking, in casu de vreemdelingen. Voor een goed of beter begrip toch enkele aandachtspunten:

1. Turkije wordt door de NV-A al tot Europa gerekend en komt dus niet voor bij "niet-Europese" vreemdelingen. Tot nader orde rekent npdata Turkije nog tot het continent Azië.
2. In evolutieperspectief is de loop van de bevolking gekend tot 2009. Opmerkelijk is dat in 2009 voor het eerst sinds 21 jaar een afname van de immigratie te noteren valt. Omdat de barometer van NV-A is blijven stilstaan in 2007 hebben zij dat niet geobserveerd natuurlijk.
3. Geboorten bij vreemdeling zijn een vorm van 'secundaire' migratie', gezinsuitbreiding van reeds aanwezige vreemdelingen die volgens ons mee dient verrekend in de 'migraties'. Door NV-A worden deze evenwel niet verrekend, evenmin als de 'statistische aanpassing' dwz vastgestelde migraties na maart van het jaar volgend op het statistische jaar, en dit om niet telkens de 'officiële' statistiek te moeten aanpassen. De 6.907 migranten die langs de statistische aanpassing effectief in België geregistreerd werden worden door Npdata wél en NV-A niet verrekend. In feite onderschat, zoals het Vlaams Belang in het verleden, de impact van de migratie en het aantal bijkomende vreemdelingen in België, voor de cijfers, zie de tabel hieronder.
4. Overeenkomstig de Europese richtlijn terzake voegen wij de evolutie van het wachtregister asiel toe om een volledig beeld te geven van de vreemdelingenevolutie én asiel, zowel het inkomend asiel als het uitgaand (erkenning als vluchteling, regularisatie (indicatief betreft dit 3/4 uit wachtregister asiel), en terugkeer).
5. Het detail van de bijkomende vreemdelingen in 2007 (laatst beschikbaar detail zoals ook door NV-A gebruikt) in België, de gewesten, provincies en 75 belangrijke steden in België voor alle nationaliteiten, zie BuG 108 waaruit we de Fiche voor België plukken.
6. Tussen 2007 en 2009 is er een gevoelige afname geweest in het wachtregister asiel die niet enkel te verklaren is door erkenning vluchteling of regularisatie. Er is ook effectieve uitstroom door terugkeer, verplicht of vrijwillig, al of niet geregistreerd.

Wie in de vakantie nog zin heeft om z'n 'migratiekennis' wat op te frissen kan onderstaande tabel eens, regel per regel, doornemen. Alleszins noodzakelijk voor de NV-A specialisten die met hun migratiebarometer niet door de deliberatie geraakt zijn en een herexamen dienen af te leggen, misschien een update van hun Brochure migratiebarometer?

 

Op blz 14 van de migratiebrochure lezen we het volgende: "De cijfers liegen er niet om. Van 2005 tot 2010 werd het statuut van 80 570 illegale vreemdelingen geregulariseerd". Het gaat hier evenwel niet om ‘illegale vreemdelingen’ maar over een groep die voor ¾ aanwezig was in het Wachtregister asiel (volgens mondelinge aanduiding van de administratie BZ) die juist door de regularisaties drastisch is verminder van 95.677 op 31/12/2002 tot 46.312 op 30/06/2010. Slechts recent is een stijging waar te nemen. Het gaat dus niet om 80.570 'illegale vreemdelingen' maar 60.000 uit het Wachtregister asiel en 20.000 illegaal verblijvenden.

Waarom legt NV-A haar politieke gewicht niet in de schaal om de publicatie van het aantal in het wachtregister asiel per kwartaal te publiceren met opgave van de instroom en de reden van uitstroom? Hieronder de update van de npdata-asieltabel met opvallende, voortdurende en volledig voorzienbare daling van het aantal regularisaties.

Waarom is Antwerpen onvindbaar in de NV-A-migratiebarometer?

Het zouden vooral Antwerpen en de steden zijn die 'slachtoffer' zijn van het migratie/asiel-beleid, een catastrofe voor Antwerpen noemt De Wever het. Met een selectieve lezing van Antwerpse cijfers, die dus niet aanwezig zijn in de NV-A brochure en -barometer, zet NV-A en vooral De Wever migratie en asiel in het hart van z'n kiescampagne, en schroomt hij zich niet hiervoor de inderhaast samengestelde NV-A migratiebrochure met gedateerde cijfers hiervoor te (mis)bruiken.

Als 60% van de 9.509 regularisaties in 2011in Antwerpen gebeurde, nadat het gros van 24.199 voor het gehele land al in 2010 afgewerkt was, dan wijst dit enkel op de 'blokkade' die de Antwerpse administratie zichzelf heeft opgelegd. Die 60% wijst dus niet op het hoge aantal voor Antwerpen maar op de vertraging die Antwerpen zichzelf heeft opgelegd. In het eerste halfjaar zou het trouwens nog maar over 2.629 regularisaties gaan, misschien allemaal in Antwerpen, dat is dan 100%.

Dat wil niet zeggen dat er in Antwerpen geen migratie en asieldruk bestaat. Per 1.000 inwoners wonen in Antwerpen 13 asielzoekers uit het wachtregister, zoals in BuG 163 werd duidelijk gemaakt, en dat is meer dan in het Brussels gewest en 3x zoveel als gemiddeld in het Vlaams gewest.

Maar NV-A schuift haar migratiehuiswerk niet naar voren om er beleid mee te voeren, aan de toekomst te werken en alle inwoners, ook die uit migratie en asiel een perspectief te geven, maar enkel en alleen om politiek te bedrijven, het federaal niveau aan te klagen en de verkiezingen (in Antwerpen) te winnen. Zwart Antwerpen ligt niet meer ver af, en de allochtonen zullen het allicht, voor deze verkiezingen althans, allicht niet tegen kunnen houden.

Antwerpen zou een dode en uitstervende stad zijn zonder migratie

Tussen 1990 en 2001 is de Antwerpse bevolking afgenomen van 470.349 tot 445.570. Na zwarte zondag en vooral om demografische redenen was de stad aan het uitsterven. Had deze tendens zich doorgezet dan zouden er in 2010 geen 500.370 Antwerpenaren wonen maar 416.990. Vooral door de migratie is vanaf 2002 de bevolking in Antwerpen terug beginnen groeien en dit met 12,3% op 11 jaar tijd.

 

In 2007 was er in Antwerpen een bevolkingsstijging met 1,3%, zie Fiche Antwerpen. Maar een opsplitsing leert dat er in feite een stijging was met 2,03% van de bevolking door bijkomende vreemdelingen en een afname van de 'Belgische' bevolking, zelfs met inbegrip van de nieuwe Belgen en hun nageslacht, met 0,77%. De dynamiek van de 'wisseling' van autochtoon naar allochtoon is niet enkel af te lezen uit de bevolkingsstijging tout court, in die stijging is er een groter aandeel nieuwe vreemdelingen tav van een groter overlijdens% bij de oude Belgen. De generatie- en migratiewissel werkt dus sneller dan men denkt, of tenminste dan NV-A of De Wever kan denken toch

 

http://www.kifkif.be/actua/nv-a-migratiemeter-achterhaalde-en-onderschatte-cijfers