[Persbericht] Hoe immigranten omgaan met integratie

09-05-2012 | KBS

“De resultaten zijn buitengewoon. Hoewel het publieke debat meestal focust op integratieproblemen en veel minder op successen, laat deze raadpleging een ander beeld zien”, zei Francoise Pissart van de Koning Boudewijnstichting.

Transnationale raadpleging bevraagt wie niet gehoord wordt in het integratiedebat: de immigrant.

Embargo tot 13 uur CET, 9 mei 2012

Brussel, 9 mei 2012. De Immigrantenburgerraadpleging (ICS), die werd georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting en de Migration Policy Group, is de eerste transnationale raadpleging die op veel integratiedomeinen direct relevant is voor beleidsmakers op het lokale, nationale en Europese niveau.
In België werden 1027 inwoners van Brussel, Antwerpen en Luik, geboren in een niet EU-land en met een wettelijke statuut, bevraagd. Er werd hen onder meer gevraagd naar de tevredenheid met het leven, hun talenkennis  en integratie, hun positie op de arbeidsmarkt, hun houding tegenover politiek en burgerschap. Zij zijn relatief tevreden over de mogelijkheden die de wetgeving en het beleid hen bieden en zien in toegang tot het staatsburgerschap een belangrijk instrument op de weg naar integratie.

“De resultaten zijn buitengewoon. Hoewel het publieke debat meestal focust op integratieproblemen en veel minder op successen, laat deze raadpleging een ander beeld zien”, zei Francoise Pissart van de Koning Boudewijnstichting.

Aan de hand van thema’s als  werkgelegenheid, talen, participatie in de burgersamenleving en de politiek, familiehereniging, langdurig verblijf en burgerschap, toont het onderzoek de vurige wens van migranten aan om te participeren op de arbeidsmarkt van het land waarin ze verblijven.   Een van de obstakels daartoe is het wantrouwen tegenover de diploma’s die zij in het buitenland behaalden. Het gevolg is dat ongeveer één derde van de ondervraagde migranten een job uitoefenen waarvoor ze zich overgekwalificeerd voelen. 
Een aantal bevindingen

- 3 op 4 migranten heeft het staatsburgerschap in het gastland of wil dat zo snel mogelijk hebben om zich meer thuis te voelen, een interessantere job te vinden en vlotter toegang te krijgen tot een verdere opleiding.

Bij de Antwerpse respondenten heeft 43% een betaalde baan. In Brussel gaat het over 51% en in Luik over 36% Een groot deel is overgekwalificeerd voor de job die ze uitoefenen. Als belangrijkste obstakel zien de migranten zelf hun gebrekkige talenkennis. Opvallend is ook dat een grote meerderheid van hen geen erkenning van hun diploma in België aanvroeg.

- Net zoals in andere landen hebben immigranten veel waardering voor taal- en integratiecursussen, wat voor velen ook bijdraagt tot hun sociaal-economische integratie;  
- immigranten zijn even graag bereid om te gaan stemmen of om zich aan te sluiten bij een politieke partij of vakbond als de andere inwoners; ze zien graag meer diversiteit in de politiek en zijn bereid om daarvoor te stemmen. In Antwerpen is 7,6% van de respondenten lid van een politieke partij. In Brussel gaat het over 9,8% en in Luik over 3%. Als ze de kans krijgen zou meer dan 70% van Belgische ondervraagden gaan stemmen. Eenzelfde groot percentage zou graag meer parlementsleden van allochtone origine zien.
- Gezinshereniging verbetert het gezinleven en versterkt het gevoel erbij te horen. Relatief weinig van de ondervraagden in België verklaarden beroep te hebben gedaan op deze procedure (tussen 7,5 en 8%) 

De Immigrantenburgerraadpleging (ICS) van niet in de EU geboren legale immigranten verzamelde  de inzichten van meer dan 7.000 mensen in 15 steden in 7 landen (België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Portugal en Spanje). Er werd hen gevraagd of zij van oordeel waren dat integratiemaatregelen en -programma’s relevant zijn, geïmplementeerd en gebruikt worden, en een impact hebben op hun eigen leven.


Thomas Huddleston van de Migration Policy Group beklemtoonde dat “de resultaten van de Immigrantenburgerraadpleging aantonen dat het beleid een verschil maakt inzake de integratie-ervaringen van migranten. De conclusies suggereren ook dat er een potentieel is om te investeren in bredere integratiecursussen, de erkenning van buitenlandse kwalificaties en politieke participatiemaatregelen. Hoe en wanneer deze maatregelen geïmplementeerd worden is erg belangrijk. Door migranten een stem te geven, geeft de ICS aan het debat over het integratiebeleid een genuanceerde diepte die vaak ontbreekt.”
De volledige ICS-resultaten zijn beschikbaar op www.immigrantsurvey.org. De raadpleging werd uitgevoerd door 19 partnerorganisaties uit 8 Europese landen en medegefinancierd door de Europese Commissie, de Koning Boudewijnstichting, de Oak Foundation en de Calouste Gulbenkian Foundation.


Immigrantenburgerraadpleging (ICS)
• Deze  eerste bevraging werd uitgevoerd op het einde van 2011
• Ze wil de stem van immigranten ruim en representatief genoeg maken om invloed te kunnen uitoefenen op de integratie- en immigratiemaatregelen in Europa.
• ICS vroeg aan meer dan 7.000 immigranten in België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Portugal en Spanje om hun ambities en noden in te schatten en om te evalueren hoe effectief integratiemaatregelen daarop inspelen.
• Aan de immigranten, als directe begunstigden, werden vragen gesteld over belangrijke integratiedomeinen: integratie- en taalcursussen, werkgelegenheid, politieke participatie, gezinshereniging, langdurig verblijf, en toegang tot nationaliteit.
• De resultaten worden in 2012 bekend gemaakt in zeven landen zodat advocacy- en beleidsgerichte organisaties beter gebruik kunnen maken van de resultaten van peilingen en consultaties bij immigranten.
• De planning van dit project is strategisch afgestemd op de nieuwe EU-agenda die de perceptie van immigranten wil vastleggen en die gemeenschappelijke referentie-indicatoren wil ontwerpen om het integratiebeleid te evalueren.

Het verzamelde materiaal:
• Verhoogt de kennis van de beleidsimpact op, en de ervaringen van, immigranten
• Creëert maatregelen en diensten met meer impact die betere integratieoplossingen opleveren voor immigranten en diverse samenlevingen

Verder gebruik van ICS
Achttien belangrijke Europese algemene raadplegingen van de afgelopen vijf jaar werden bestudeerd en verscheidene vragen werden ook gebruikt in de ICS-raadpleging om de ervaringen van de geraadpleegde immigranten in deze steden te kunnen vergelijken met die van het grote publiek in elk land.
De raadpleging vond plaats van oktober 2011 tot januari 2012. In totaal werden 7.473 buiten de EU geboren immigranten geraadpleegd in 15 steden.
Kopiëren, downloaden of afdrukken van gegevens uit de Immigrantenburgerraadpleging (ICS) is toegestaan voor eigen gebruik. Bovendien mag u uittreksels van de ICS-publicatie en -website inlassen in uw eigen documenten, presentaties, blogs, website en lesmateriaal, op voorwaarde dat u passend verwijst naar de ICS-Index als bron én naar de bezitters van de auteursrechten, namelijk de Koning Boudewijnstichting en de Migration Policy Group.
Website voor de volledige ICS-resultaten: www.immigrantsurvey.org
Bericht betreffende de uitgever
Voor verdere informatie over de studie of voor het regelen van interviews kan u contact opnemen met:
Anna Bates Verantwoordelijke Communicatie en Voorlichting - Migration Policy Group
Tel +32 (0) 22345048 - e-mail: abates [at] migpolgroup [dot] com - website: www.migpolgroup.com

Josse Abrahams, Communicatieverantwoordelijke - Persrelaties – Koning Boudewijnstichting
Tel +32 (0) 254902 – +32 (0) 495546142 - e-mail: abrahams [dot] j [at] kbs-frb [dot] be  - website: www.kbs-frb.be
Over de Koning Boudewijnstichting
De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke stichting van openbaar nut die steun verleent aan projecten en burgers die begaan zijn met het creëren van een betere samenleving. Op deze manier kunnen we een duurzame bijdrage leveren aan meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.
Voor meer info, zie:  www.kbs-frb.be
Over MPG
De Migration Policy Group (MPG) is een onafhankelijke Europese non-profitorganisatie die zich inspant om bij te dragen tot een duurzame en positieve verandering die leidt tot open en inclusieve samenlevingen waarin alle leden gelijke rechten, plichten en kansen hebben bij het ontwikkelen van het economische, sociale en burgerlijke leven van de diverse samenlevingen in Europa.
MPG stimuleert goed geïnformeerde Europese beleidsdebatten, coöperatie en actie om dit doel te bereiken in de drie programmadomeinen Migratie & Mobiliteit, Antidiscriminatie & Gelijkheid en Diversiteit & Integratie. MPG benadert de drie onderling gerelateerde programma’s op een consistente en dynamische manier.
Voor meer info, zie: www.migpolgroup.org

 

http://www.kifkif.be/actua/persbericht-hoe-immigranten-omgaan-met-integratie