EU-MIDIS: European Union Minorities and Discrimination Survey

10-12-2009 | FRA

EU-MIDIS provides primary survey data collected from selected ethnic minority and immigrant persons resident in the EU Member States.

Eerste Europese enquête naar minderheden:discriminatie in Europa in kaart gebracht Het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA) maakt de resultaten bekend van een enquête onder meer dan 23 000 mensen....

Eerste Europese enquête naar minderheden:discriminatie in Europa in kaart gebracht Het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA) maakt de resultaten bekend van een enquête onder meer dan 23 000 mensen afkomstig van etnische minderheids- en immigrantengroepen over hun ervaringen met discriminatie, racistisch gemotiveerde misdrijven en het politieoptreden in de EU.

De resultaten onthullen schokkende feiten over discriminatie waaraan minderheden in het leven van alledag bloot staan: in de klas, bij het zoeken naar een baan, bij de dokter of in winkels. Aan de vooravond van het Europese Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting roept FRA op tot gerichte maatregelen om marginalisering van deze groepen te bestrijden.

Volgens Morten Kjaerum, directeur van het FRA, onthullen de resultaten van de EU-MIDIS-enquête dat grote aantallen mensen uit etnische minderheidsen immigrantengroepen met ernstige moeilijkheden te kampen hebben bij toegang tot de meest elementaire diensten. Discriminatie in het onderwijs is met name schadelijk aangezien dit een negatieve uitwerking kan hebben op de mogelijkheden voor jonge mensen op de arbeidsmarkt. Actoren op elk niveau – van regeringen tot dienstverleners – moeten deze bewijzen die verzameld zijn op basis van diepgaande gesprekken, gebruiken voor het ontwikkelen van gerichte beleidsmaatregelen om uitsluiting van deze groepen van de Europese maatschappij te voorkomen.

Leven van alledag

Van de Noord-Afrikaanse ondervraagden had 11% ervaringen met discriminatie op grond van hun etnische herkomst wanneer zij eenvoudigweg probeerden een winkel in te gaan. 17% van de Roma gaf aan gediscrimineerd te zijn door personeel in de gezondheidszorg. Bijna een kwart (22%) van de mensen afkomstig uit zwart Afrika is ten minste een keer gediscrimineerd op grond van hun etnische herkomst bij het zoeken naar werk.

1 Slachtoffers van misdrijven

Een op de vier (24%) van alle ondervraagden is minimaal eenmaal gedurende de afgelopen 12 maanden slachtoffer van een misdrijf geweest. Leden van minderheidsgroeperingen worden vaak zelf gestereotypeerd als criminelen, maar kunnen duidelijk ook slachtoffer worden van misdrijven en dus hulp, bescherming en ondersteuning nodig hebben.

Aanhoudingen door de politie

1 Alle cijfers hebben betrekking op ervaringen in de afgelopen 12 maanden.


Van alle Noord-Afrikanen die ondervraagd werden, was 1 op de 5 (9%) van mening dat zij door de politie waren aangehouden juist vanwege hun achtergrond. Dit leidt onder een aantal respondenten tot het beeld dat de politie discriminerend handelt.

"Je rechten kennen ..

Uit de enquête blijkt een groot gebrek aan kennis van antidiscriminatiewetgeving onder etnische minderheden en immigrantengroepen. Bijna de helft van de respondenten (46%) was zich niet bewust van het bestaan van wetten die discriminatie op basis van etnische herkomst in winkels, restaurants, bars of clubs verbieden."

“Er gebeurt toch niets”

82% van degenen die in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd werden deed geen aangifte van hun meest recente ervaring met discriminatie op de plek waar het gebeurde of bij een daarvoor bevoegde instantie. De meest voorkomende reden voor het niet doen van aangifte was de overtuiging “dat er toch niets gebeurt”. Dit gebrek aan aangiften duidt erop dat officiële cijfers over racistische discriminatie slechts het ‘topje van de ijsberg’ betekenen wanneer het op de daadwerkelijke omvang van het probleem aankomt. Ook toont het aan dat degenen die discrimineren straffeloos kunnen optreden aangezien hun daden niet worden berecht.

Kijk ook op http://fra.europa.eu/eu-midis/:

http://www.kifkif.be/eu-midis-european-union-minorities-and-discrimination-survey-0