Tweede editie van het provinciaal project 'Diversifiëren van de overheidsdiensten'

06-06-2010 | Provincie Oost-Vlaanderen

Op voorstel van gouverneur André Denys en gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor welzijn en gezondheid, deelt de deputatie het volgende mee:

Het project "Diversifiëren van de overheidsdiensten" wordt na een succesvolle pilootuitvoering voor de tweede maal opgestart onder coördinatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (dienst Maatschappelijke Participatie). Met dit project wil de Provincie Oost-Vlaanderen samen met tal van partners (zie verder) er voor zorgen dat het personeelsbestand, de brandweer, de politie en defensie een betere afspiegeling vormt van de samenleving.

Dit heeft tot doel:

• beter de vragen en behoeften van alle bevolkingsgroepen aanvoelen en interpreteren, waardoor de dienstverlening van bovenvermelde overheidsdiensten verbetert.
• volwaardige tewerkstellingskansen aan iedereen geven, zodanig dat ze kunnen delen in de welvaart en welzijn in Vlaanderen.

De kracht van het project schuilt in de combinatie van verhoogde tewerkstellingskansen van de beoogde groepen en profileringskansen voor de betrokken overheden. Een imago van ‘sociaal rechtvaardige overheidsdienst’, zal immers een positieve invloed hebben op zowel de sfeer binnen de dienst als ten aanzien van de ganse samenleving waarvan zij ten dienste staan. Het project komt dan ook iedereen ten goede!

Voor wie?

De acties staan open voor iedereen, maar wel met een focus op allochtonen, kortgeschoolden en vrouwen, want ze zijn vaak ondervertegenwoordigd in het personeelsbestand van deze overheidsdiensten én komen in aanmerking voor de beoogde beroepen. Zeker kandidaten uit kansengroepen hebben over het algemeen meer moeilijkheden om in de verschillende selectieproeven te slagen, omwille van een cumulatie van factoren: vooroordelen, opleidingsniveau en de beheersing van het Standaardnederlands. Het project vertrekt vanuit het gelijkheidsprincipe en verwerpt positieve discriminatie als uitgangspunt, m.a.w. iedereen moet voldoen aan exact dezelfde eisen om tewerkgesteld te worden bij de overheidsdiensten. Dit project geeft dus geen voorrang aan achtergestelde groepen maar wil vooral de drempels en hinderpalen wegwerken die gelijke kansen in de weg staan.

Er wordt in eerste instantie gemikt op beroepen binnen deze drie overheidsdiensten met geen of een lage diplomavereiste die een aantrekkelijk statuut hebben (o.a. werkzekerheid) en heel herkenbaar zijn door het dragen van een uniform: brandweerman- en vrouw, militair (soldaten en matrozen) en agent van de politie. Er blijft echter ook ruimte voor personen met een A2-diploma: inspecteur van de politie, militair (onder-officier) en brandweerman en -vrouw.

De eerste resultaten

In totaal zijn meer dan 400 potentiële kandidaten bereikt waardoor we kunnen spreken van een groot succes, niet in het minst omdat ook de beoogde doelgroep van het project zeer goed vertegenwoordigd is: 40% vrouwen en ongeveer 1/3 allochtonen en 1/3 kortgeschoolden.

De promotie en toeleiding waren dus een succes dat niet enkel te danken is aan de inzet van de partners van het project, maar ook aan de betrokkenheid en medewerking van arbeids- en trajectbegeleiders, bijblijfconsulenten, jobkanaalconsulenten, beroepenvoorlichters, vakbonden, doelgroeporganisaties, lokale besturen, armoede- en integratiesector en andere organisaties die hun steentje hebben bijgedragen. Deze medewerking was cruciaal voor het welslagen van het project

Cijfers van effectieve instroom van kandidaten bij de betrokken overheidsdiensten zijn nog niet beschikbaar, maar nu al merken we dat het project een nauwe samenwerking tot stand brengt tussen de overheidsdiensten onderling en tussen deze diensten en de sociale sector…met een positieve verstandhouding tot gevolg.

Acties 2011

Er zijn vier belangrijke acties voorzien in het project:

Een eerste en cruciale actie is het voeren van een gerichte promotiecampagne. Hier willen we allochtonen, kortgeschoolden en vrouwen informeren en sensibiliseren rond het beroep van brandweerman/-vrouw, agent en inspecteur van de politie, soldaat, matroos en onderofficier bij het leger.

Deze actie maakt ook de mogelijkheden kenbaar om zich beter voor te bereiden op de selectieprocedures. Dat wordt gedaan door middel van informatiefolders en -affiches en door de organisatie van informatiesessies (zie verder). Tijdens deze actie worden allerlei bijkomende diensten en organisaties betrokken die de doelgroep van het project kunnen bereiken en sensibiliseren zoals lokale besturen, OCMW's, samenlevingsopbouwwerk, vrouwenverenigingen, centra voor leerlingenbegeleiding, allochtone verengingen, integratiediensten en –centra, diversiteitsconsulenten van de vakbonden en jobkanaalconsulenten. De provincie voorziet in een telefonisch onthaal en het gratis ter beschikking stellen van folders en affiches.

Een tweede actie is het aanbieden van evaluatietesten. Deze test is samengesteld uit een aantal oefeningen die de kandidaat ook zal moeten maken indien hij deelneemt aan de selectieproef van de betrokken overheidsdiensten. Op deze manier wordt de kandidaat een middel aangeboden om te peilen naar zijn huidig niveau op het vlak van logisch redeneren, taalvaardigheid en persoonlijkheid. Aan de hand van de resultaten van deze testen wordt er advies gegeven voor welk beroep de kandidaat het best zou kiezen en hoe hij de zaken het best aanpakt.

De derde actie gaat nog iets verder: niet alleen mensen een idee geven van hun niveau op het vlak van logisch redeneren, taalbeheersing en communicatievaardigheden, maar ook een training om deze vaardigheden op te krikken en op die manier de slaagkansen voor de selectieproeven te verhogen. Dat wordt gedaan door middel van een voorbereidende opleiding.

Een vierde actie betreft het aanbieden van ondersteuning om een diverser personeelsbeleid te kunnen voeren. We willen hier acties uitwerken om het personeelsbeleid van de vier overheidsdiensten te optimaliseren en tegelijk (in)direct discriminerende drempels weg te werken voor kansengroepen en vrouwen. Het gaat hierbij niet alleen over instroom van nieuwe medewerkers, het gaat ook over duurzame tewerkstelling van bestaande medewerkers.

Informatie- en testsessies:

Mensen die zich willen informeren over de selectieprocedure maar twijfelen aan hun kansen zijn van harte welkom op één van onze provinciale infosessies. Men kan er ook een evaluatietest afleggen om zijn of haar vaardigheden te meten. Afhankelijk van de resultaten van de test, kan men dan in aanmerking komen voor een vooropleiding.

• Donderdag 31 maart 2011 om 10u00 in auditorium van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 22 te Gent
• Donderdag 28 april 2011 om 19u00 in de inkomhal van de Stadszalen, Leopold-II laan 40 te Sint-Niklaas
• Dinsdag 3 mei 2011 om 19u00 in het Centrum voor Volwassenenonderwijs Tanera / KTA 1, Campus ' de Welvaert', Welvaartstraat 70 te Aalst
• Donderdag 12 mei 2011 om 19u00 in het Stadskantoor( vergaderzaal 0.1), Industrielaan 2 te Eeklo
• Zaterdag 14 mei 2011 om 10u00 in auditorium van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 22 te Gent

Algemeen contactpunt

De Provincie richtte ook een algemeen contactpunt op:

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Maatschappelijke Participatie
Team Insluiting en diversiteit
tel. 09 267 71 40 (tijdens de kantooruren)
jobinuniform [at] oost-vlaanderen [dot] be
www.oost-vlaanderen.be/jobinuniform

Partners

De Provincie Oost-Vlaanderen coördineert het project en werkt samen met:

• Defensie
• Politie
• Brandweer Stad Niklaas
• Federale diensten Gouverneur
• VDAB-Aalst, VDAB-Gent en VDAB-Sint-Niklaas
• Serr Gent en rondom Gent, Resoc-Serr Waas&Dender, Resoc-Serr
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, Resoc-Serr Meetjesland-
Leiestreek&Schelde
• CEFIG (Centre de Formation Insertion Le Grain)
• VSPW/Balans-Gent (Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk)
• Stad Eeklo
• Stad Gent (Integratiedienst).
• Selor

Inlichtingen:

Kabinet van de gouverneur
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
contactpersoon: Yannic Demeyer
tel. 09 267 80 15

Gedeputeerde Eddy Couckuyt
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 81 74

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Maatschappelijke Participatie
Team Insluiting en diversiteit
W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
contactpersoon: David Talloen (projectleider)
tel. 09 267 71 46
david [dot] talloen [at] oost-vlaanderen [dot] be

Zie bijlagen


•Klik hier om de bijlage te bekijken
•Klik hier om de flyer te zien 

http://www.kifkif.be/jobs/tweede-editie-van-het-provinciaal-project-diversifieren-van-de-overheidsdiensten