1 deeltijds opbouwwerker basiswerking Ronse (80%)

Bedrijf: 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
Gemeente: 
Ronse
Type: 
deeltijds
Sector: 
Andere sociale organisaties

SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW

heeft een openstaande vacature van onbepaalde duur voor

EEN DEELTIJDSE (0,8 VTE) OPBOUWWERKER VOOR HET COÖRDINEREN VAN DE GEÏNTEGREERDE BASISVOORZIENING ‘DEN BOTANIEK’ IN RON-SE

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen wenst vanaf 1/01/2018 haar team van op-bouwwerkers aan te vullen met een deeltijdse opbouwwerker in een contract van 0,8 VTE binnen het kader van haar samenwerkingsovereenkomst met de stad Ronse in functie van haar ‘Lokaal sociaal beleid – Buurtopbouwwerk’ (2017 tot en met 2019).

Wie zijn wij?

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw is een van de 8 vzw’s in Vlaanderen die erkend is als regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw. 36 gemotiveerde medewerkers staan in voor een waaier aan sociale projecten en acties in diverse Oost-Vlaamse steden en gemeenten behalve Gent.

Samenlevingsopbouw zet in op het garanderen van grondrechten voor mensen in maatschappelijk kwetsbare positie. Opbouwwerkers doen dit door maatschappelijk kwetsbare mensen sterker te maken en samen met hen te zorgen voor een socialer lokaal beleid. Daartoe zetten ze projecten op waarmee ze naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele maatschappelijke problemen.

Opbouwwerkers hebben twee kernopdrachten:

• De agogische kernopdracht. Dat wil zeggen dat opbouwwerkers werken vanuit en mét mensen. Ze versterken individuen en groepen in achtergestelde posities. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. Ze vertrekken van hun competenties en veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In hun projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal.

• De politieke kernopdracht. Deze wijst op het beleidsgerichte werk dat opbouwwerkers doen vanuit en met de mensen om te komen tot structurele veranderingen die hun gemeenschappelijk ervaren problemen aanpak-ken. Hiervoor zijn vaak aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig op het lokale en/of bovenlokale be-leidsniveau.
Meer informatie over Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw en de sector Maatschappelijk opbouwwerk kan je terugvinden via onze website: www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen


Plaats van tewerkstelling

p/a Geïntegreerde basisvoorziening ‘Den Botaniek’, Spinstersstraat 36 – 9600 Ronse

Indiensttreding/contract

Datum indiensttreding: vanaf 01/01/2018

Deeltijds contract (0,8 VTE) van onbepaalde duur in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met de stad Ronse in functie van haar ‘Lokaal sociaal beleid – Buurtopbouwwerk’ (2017 tot en met 2019).

Situering

Binnen het programma ‘werken in aandachtsgebieden’ realiseert Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen in nauwe samenwerking met de stad Ronse in enkele aandachtsbuurten door middel van opbouwwerkmetodieken verschil-lende projecten en acties ter bevordering van de sociale cohesie. De sloot hiertoe met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw een samenwerkingsovereenkomst af die loopt tot eind 2019. Binnen dit samenwerkingsverband realiseert Samenlevingsopbouw onder de naam ‘Den Botaniek’ een geïntegreerde basisvoorziening voor maat-schappelijk kwetsbare inwoners van Ronse. In zo’n basisvoorziening zijn verschillende diensten en organisaties gehuisvest die samen ernaar streven een versterkend ondersteuningsaanbod te bieden voor kwetsbare doelgroe-pen ten einde hun maatschappelijke participatiekansen te verhogen. Daarnaast biedt de basisvoorziening ook plaats voor andere organisaties en feitelijke verenigingen die binnen diezelfde filosofie een aanbod wensen te reali-seren.
Opdracht

Jij bent verantwoordelijk voor de uitbouw en dagelijkse goede werking van de basiswerking ‘Den Botaniek’. Via een laagdrempelig activiteitenaanbod, de uitbouw van een sterke vrijwilligerswerking en toeleiding van bezoekers naar passende hulp- en dienstverleningsinstanties, vormt ‘Den Botaniek’ – naast een ideale plek voor het versterken van haar talloze vaste bezoekers en toevallige passanten - de ideale entingsplaats voor een aantal thematische op-bouwwerkprojecten en initiatieven van welzijnsorganisaties.
Als opbouwwerker werk je vanuit ‘Den Botaniek’ in teamverband met een aantal collega’s samen aan de uitvoering van concrete acties en initiatieven die gericht zijn op een door de inwoners ondersteunde verbetering van de leef- en omgevingskwaliteit, het tegengaan van de dualisering, het doorbreken van het sociaal isolement van kwetsbare groepen en het versterken van het sociaal weefsel in een aantal aandachtsbuurten van Ronse.
Je neemt samen de verantwoordelijkheid op voor de acties en initiatieven die je worden toegewezen. Je kan hierbij afstemmen met je collega opbouwwerkers die reeds de nodige expertise en terreinkennis hebben opgebouwd en rekenen de ondersteuning van een beleidsmedewerker van de vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen die jou uitdaagt om binnen het project zelf initiatief op te nemen en sociaalvoelend en creatief uit de hoek te komen.

Taken

1. Als opbouwwerker creëer je in ‘Den Botaniek’ een gunstig klimaat opdat er een waaier van laagdrempelige activiteiten kunnen plaatsvinden die spontane ontmoeting en ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers stimuleren en de maatschappelijke participatiekansen van de deelnemers helpt bevorderen; dit alles met bij-zondere aandacht voor kwetsbare groepen en met een focus op vreedzaam samenleven en oog voor diversi-teit.

2. Als opbouwwerker zet je je in voor de verdere uitbouw van een sterke vrijwilligerswerking, waarbij gemo-tiveerde vrijwilligers maximaal betrokken worden bij de realisatie van de werking van de basisvoorziening en bij de planning en evaluatie van het activiteitenaanbod. Via de vrijwilligerswerking stimuleer je op bewuste wijze het zelfinitiatief van bewoners en gebruikers.

3. Als opbouwwerker ben je verantwoordelijk voor de planning en het beheer van de zalen van ‘Den Bo-taniek’ en je fungeert als aanspreekpunt voor de zaalgebruikers. Je maakt het zaalaanbod bekend, bouwt con-tacten uit met buurtorganisaties, zelforganisaties en het lokale middenveld, en je overlegt met de betrokkenen over planning, gebruikersovereenkomst en praktische afspraken.

4. Als opbouwwerker sta je in voor het creëren van een ruim lokaal draagvlak voor de algemene werking van ‘Den Botaniek’. Je werkt daarbij niet uitsluitend met buurtbewoners en kwetsbare Ronsenaars, maar je werkt ook intensief samen met heel wat stedelijke diensten van de stad Ronse, welzijnsactoren, middenveld-organisatie en sociaal geëngageerde Ronsenaars. Daarom ben je van nature een echte netwerker die zowel vlot kan omgaan met de doelgroep als met de allerhande derde actoren met wie je samenwerkingsverbanden aangaat om bovenvermelde opdrachten te kunnen realiseren.

Functieprofiel

We verwachten van de opbouwwerker dat hij/zij beschikt over volgende kerncompetenties:

Basishouding
• Organisatie-identificatie
• Mensgerichtheid
• Betrouwbaarheid
• Flexibiliteit
• Samenwerking
• Stakeholder-gerichtheid.
• Discreet en integer

Persoonlijke effectiviteit
• Zelfreflectie en -ontwikkeling
• Assertiviteit
• Resultaats- en procesgerichtheid
• Plannen & organiseren
• Omgaan met stress

Agogische gerichtheid
• Werken met groepen
• Empowerend werken
• Mensen individueel versterken

Maatschappelijke gerichtheid
• Omgevingsgericht ondernemerschap
• Netwerken
• Politiek handelen
• Innovatief handelen


Functievereisten

• Minimaal diploma Bachelor – bij voorkeur menswetenschappelijke richting;
• Voldoende concrete werkervaring in het welzijnswerk of non-profitorganisatie(s);
• Bereidheid tot flexibele werkinzet en regelmatig beschikbaar zijn tijdens avondactiviteiten en bereid zijn ook op zaterdag en/of zondag te komen werken;
• Ervaring hebben in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen;
• Wonende in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt;
• Beschikken over de mogelijkheid zich vlot te kunnen verplaatsen;

Aanbod/ arbeidsvoorwaarden

• Een deeltijds contract (80%) van onbepaalde duur (vanaf 01/01/2018) in het kader van de samenwerkings-overeenkomst ‘Lokaal sociaal beleid – Buurtopbouwwerk’ (2017 tot en met 2019) tussen Samenlevingsop-bouw Oost-Vlaanderen en de Stad Ronse.
• Een boeiende en afwisselende job;
• Functieverloning: B1C (zie de baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
• Relevante ervaring kan worden meegenomen;
• Haard- en/of standplaatsvergoeding; eindejaarspremie;
• Gunstige verlofregime en een uurcompensatieregeling voor gepresteerde overuren;
• Overige arbeidsvoorwaarden: zie Paritair Comité 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector samenlevingsop-bouw;
• Diverse vormen van ondersteuning/opvolging van medewerkers vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van de organisatie. Er worden ook voldoende mogelijkheden tot bijscholing/vorming voor-zien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die elders werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen;
• Smartphone met werkabonnement

Procedure van aanwerving

• Indienen van gemotiveerde brief en curriculum vitae ten aanzien van de directeur (Wouter Hennion) via in-fo [dot] oost-vlaanderen [at] samenlevingsopbouw [dot] be uiterlijk tegen zondagavond 17 december 2017;
• Selectie door de selectiecommissie op basis van de CV en sollicitatiebrief op maandag 18 december 2017;
• Kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijgen vooraf een presentatieopdracht die zij tijdens het sollicitatiegesprek aan de hand van een PowerPointpresentatie aan de selectiecommissie mondeling zullen moeten toelichten;
• Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op 20 december 2017 tijdens de voor- en namid-dag;
• Indiensttreding mogelijk vanaf 1 januari 2018.

http://www.kifkif.be/jobs/vacatures/1-deeltijds-opbouwwerker-basiswerking-ronse-80